آیا گرانی؟؟

آیا

گرانی ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است یا زائیده مسئله دیگری است؟

گرانی این روزها مرا بیاد شروع جنگ 8ساله انداخت.در آن روزگار اگرجنگ

را شروع نکرده بودند کار نظام یکسره شده بود.قرار بود در تمام دبیرستانها

علیه نظام تظاهرات بشود و اوضاع هم انفجاری بود بهمین دلیل با افروختن

جرقه های جنگ که مدتی بود در مرزها التهاب بود آتش جنگ برافروخته شد

و این جنگ فرصت خوبی برای پاکسازی به نظام داد که بهر صورت که میخواست

اوضاع را به نفع خود اداره کند. انشاالله زمانی خواهد آمد که پرده از جنایاتی

که در طول جنگ بوقوع پیوسته برداشته شود.

حالا وضع ایران مانند همان روزهای قبل از جنگ شده و اینبار نظام با گرانی

و تبلیغات مسموم سعی در کنترل وضعیت دارد .اما اینبار نزدیکان نظام

انسجام لازم را ندارند و مردم هم کمی روشن بین شده اند اما خطر اصلی

تعدادی از جوانان هستند که کاملا به اعتقاد خود مومن هستند وممکن است

بر اثر خواسته باقیماندگان نظام دست به خشونت های بدتر از داعش هم بزنند


/ 0 نظر / 38 بازدید