راه جذب بیننده برای سیما

حدود نیمی از مردم ایران سیمای ج-ا را نگاه نمی کنند

البته این علل گوناگون داردکه هریک در جای خود باید

بررسی شود اما من در این جا یک راه کوچک برای جذب

تماشاچی پیشنهاد میکنم

سیمای جمهوری که یک پایه تبلیغ برای نظام است و

سرمشق آن حفظ رژیم است و راه را هم بلد نیست

میتواند از ده ها راه تبلیغ نظام مورد علاقه خود و البته

غیر مورد علاقه مردم را انجام دهدودر عین حال بیننده

خود را حفظ کند ولی این پیشنهاد من تعداد تماشاچیان

سیما را قطعا افزایش میدهد

چون تمام مردم میدانند آنچه در اخبار سیما همچنین صدا

پخش میشود جهتدار و دروغ است از دیدن سیما فراری

شده اند پیشنهاد میکنم اصلا از این ببعد سیما اخبار

نداشته باشد مردم در اینصورت آرامش بیشتری خواهند

داشت

/ 0 نظر / 43 بازدید