در خواست

مقالات و نوشته های من بیشتر برای فرار از فراموشی

نوشته شده اند. حال چنانچه سئوالات و راهنمائی های

خوانندگان به کمک  من بیاید مسائل عمق و شفافیت

خود را خواهند یافت.بدینوسیله در خواست می نمایم

سوالات و نظرات خود را از من دریغ نفرمائید

/ 0 نظر / 43 بازدید