عادت

لطفاَ به خواندن

شنیدن

انتشار

نقل قول

و.......

در مورد اخباری که بار منفی دارند و یا اخبار فاجعه هستند و یا اخبار حوادث

ناگوار که تماماَ جهت تحت تاثیر قرار دادن شما ساخته شده و چه بسا همه

ان و یا بیشترش دروغ باشد حتما دقت کنید و از باز نشر هر گونه نوشته

که مسائل منفی و یا محیر العقول را منتشر کرده اند جدا خود داری نمائید

/ 0 نظر / 44 بازدید