گذر زمان

وجود بعضیا بقدری ارزشمند و عظیم است که نتوانستیم

از نزدیک تشخیص بدهیم آنهمه بزرگی و عظمت را

اکنون که حدود چهل سال گذشته وما از دور شاهد

آن قله پر افتخار میشویم ناگهان شکوه و بزرگی آن

وجود عزیز به چشم های ما میایدچه خوبست که یک

مرتبه دیگر از خدا و آن موجود عزیز عذرها بخواهیم

و افسوس بخوریم که چگونه عکسی دروغین و واقعیتی

مشکوک چشمهای ما را کور کرده بود. بر پدر و مادر مسئولین

بی بی سی و انگلیس و هر چی آخوند دوزاریست لعنت

/ 0 نظر / 45 بازدید