تمدن اسلامی8

ماده ائی که خواب تمدن اسلامی را در چشم ها

ممکن است به کابوسی ترسناک تبدیل کند نفت

است

تا زمانیکه خریداران نفت بدنبال فروشندگان خوب نفت

هستند اوضاع بهیجوجه خوب نیست. خریداران

با تمام تلاش و قدرت خود کوشیده اند تا کشورهای

نفت خیز همیشه محتاج فروش نفت باشند و از

طرفی هم بعضی وقتها سردمداران فروشنده نفت

گردن کلفتی میکنند و زبان درازی بعمل میاورند که

در این صورت فورا با کمک نیروی دوم موجود در آن

کشور ترتیب حاکم زبان دراز را داده و نظام مورد نظر

خود را می گمارند

فروشنده نفت جهت تداوم حکومت خود مقدار زیادی از وجوه

حاصله از فروش نفت را بمصرف سرکوب ملت رسانده و

اضافی احتمالی را به مصرف تسلیحات و بکار گیری مزدور

داخلی و خارجی مینماید.اگر این وضعیت در یک کشور بود

شاید وضعیت تفاوت میکرد اما در کشورهای مسلمان

که دارای عمده منابع نفتی هم هستند این روش توسط

تمام حکومتها اجرا میشود فارغ از اینکه آن کشور مانند ما جمهوری

باشد و یا مثل عربستان سلطنتی هیچ تفاوت نمی کند

هزینه مهم از محل فروش نفت به مصرف پایداری و تداوم

حکومتها میرسد

با توجه به موارد فوق معلوم است که هیچ حکومتی دست

پائین را نمی گیرد لذا در این صورت تصور تمدن اسلامی

بیشتر شبیه یک جوک و حشتناک است تا یک هدف

استراتژی و فکر شده

/ 0 نظر / 43 بازدید