امپراطوری مذهبی9

امپراطوری مذهبی زیاد هم پایبند مرزهای جغرافیائی

و سیاسی نیست. اما یک اصل جالب در این امپراطوری

وجود خواهد داشت و آنهم (انکار) است

آنها ممکن است هدفی را بارها معین کرده و حتی اقداماتی

جهت دستیابی به آن هدف بعمل آورده باشند اما در

صورتیکه موقتا منافعشان ایجاب نکند در کمال وقاحت

همه چیز در رابطه با آن موضوع را انکار میکنند

این چند گانگی تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی را

علیه مرکزیت بر می انگیزد ودر اینجاست که نهادهای

اطلاعاتی وارد شده و با اقدامات خشن و...

مخالفین و احتیاطا اطرافیان آنها را شناسائی و

دستگیر میکند و این یکی از رموز پایداری امپراطوری

مذهبی خواهد بود

/ 0 نظر / 44 بازدید