بزرگ نیست کسی که از بزرگان...

آقای ترامپ یک سخنرانی انجام دادند .البته در آن سخنرانی

دشمنی خود با نظام ج-ا ایران را نمایان کردند.

اینطور نیست که سیاستمداران و بزرگان آمریکا همینطور

یلخی و کتره ائی اختیار بزرگترین ابرقدرت جهان را به کسی

واگذار کنند که شایسته آن نیست

/ 0 نظر / 46 بازدید