نجات

در قدم اول باید خود کلمه پارس را از لوس عربهای

کثیف پاک کنیم آری خلیج فارس غلط است

این خلیج باید خلیج پارس باشد وتا ابد هم بهمین

نام بماند و دشنام ابدی بر روح آن خلخالی دیوانه

و تمام کسانی که سلطه عرب و کلام عرب را

می پسندند آری خلیج ما

خلیج پارس است

/ 0 نظر / 43 بازدید