شعر

دوستی با مردم نادان سفالین کاسه ائی ست

بشکند ور نشکند باید بدور انداختش

دوستی با مردم دانا چو زرین کاسه ائی ست

نشکند ور بشکند بازش توان پیراستن

/ 0 نظر / 43 بازدید