تمدن اسلامی9

چوپان زمانی که میخواهد گله گاوها را

به مرتع دیگری ببرد به کمک سگ گله

و چوب دست گله را به آن سمت میراند

هر هدفی که برای جامعه تعیین میگردد

نیازمند توضیحات کافی و روشن شدن

مسیر دسترسی و محسنات و شرح معایب

است. تمدن اسلامی یک هدف تشریح نشده

و نا مشخص است درست مثل وعده آب و

برق مجانی.

در اینصورت مردم و جامعه که یک بار تجربه

اعتماد نابجای خود را دارند بهترین و بزرگترین

مانع بر سر راه چنین اوهامی خواهند بود

/ 0 نظر / 43 بازدید