تجربه-عرف12/5

 

تامین آتیه برای خود و فرزندان، برای خانمهای ایرانی ،مطرح

است .و خانمهایِ بیوه که حقوقی هم، دریافت نمی کنند. در این

مورد بسیار ناراحت و مجبور، هستند .ایشان در باره مردانی

که احتمال دارد. با ایشان ازدواج کنند و سایه سر و سرپرست

بچه ها بشوند. بسیار مشتاق هستند. بهمین دلیل، در مورد ازدواج

بیوه مردان وبیوه زنان، موضوع ثروت و دارائی مسئله اول و

بسیار مهم، است. اما در این نوع ازدواجها ،مسائل و مشکلاتی

وجود دارد. که تقریبا، هیچ یک از طرفین، به آن توجه نمی کنند.

اولین مشکل، ناشی از وجود فرزندانِ مرد، است. که از ازدواج

اول برایش باقی، مانده است.بچه ها، همسرِ جدید را، نمی پذیرند

و طبق یک عادت قدیمی او را زن بابا، میدانند. که خودِ این کلمه

دارای بار منفیِ زیادی، است.مشکل عمده دیگر، فرزندان زن است

فرزندانِ زن هرگز، به شوهرننه، به چشمِ پذیرش، نگاه نمی کنند.

و مادرِایشان هم، در رفتارهای خود و حتی تقسیم غذا، مطلقا

رعایتِ عدالت، نمی کند. که بازهم به اختلافات، دامن زده میشود.

مسئله مهم دیگر، سردیِ طبعِ مردِ میانسال، است. که طبعا نمی تواند

پاسخگویِ نیازهای زن نسبتا جوان، باشد. و این موضوع به زودی هم

علنی ،میشود.در این مورد خطراتِ زیادی بنیان چنین خانواده ایی

را تهدید، میکند. این مشکلات آنچنان ناگوار و سخت است. که بسرعت

طرفین، فراموش میکنند. که هدف آنها از ازدواج، چی بوده. اما خانم

که در این گونه موارد، مشورتها گرفته،و قبل از ازدواج، تامین ها

و تضمین های زیادی از مرد، گرفته دست بالا، دارد. و مرد بزودی

متوجه میشودکه، در صورتِ طلاق دادنِ این خانم، دچار چه ضرر

 و زیانی، خواهدشد. لذا با تغییراتی در زندگی خود و رفتارها ی

عادی خود، تن به بسیاری از مسائل میدهد.

 و غالبا هم، فرزندان خود را از پیش خود میراند و خلاصه در

اسارتِ زن، تا آخر عمر و یا تا آخرِ طاقت خود، باقی میماند.البته،

نارضایتی زن در این نوع زندگی ها، کمتراز مرد، نیست. ولی

او دلخوش است. که زندگی مادیِ خودش و فرزندانش

تامین، است. و زیاد هم بهش، بد نمی گذرد.بنظر من،

ازدواج دوم، برای بیوه مردان کارِ دلپذیر و درستی، نیست.

ولی از طرفی هم، تنهائی وعزلت، در صورت ازدواج نکردن،

در انتظار چنین مردی، است.

از طرفی، گاهی پیش آمده که یک بیوه مرد معمولی با یک

بیوه زن معمولی، ازدواج میکنند. و دوران خوبی را هم، پشت

سر میگذارندو حتی فرزندانِ جدیدی هم ،میاورند.در اینگونه

ازدواجها، گذشت و فداکاری زن، بسیار زیاد بچشم، میاید.

یکی دیگر از احتمالات در اینگونه ازدواج ها، اینست که زن،

تضمین زیادی از مرد، نمی گیرد و اتفاقا،مرد فوت هم میکند.

که در اینصورت، ممکن است .فرزندان فوت شده ،زن را بدونِ

هیچ حق و حقوقی، از خانه بیرون بکنند.کسی منکر وجود

فحشا در جوامع نیست.بحث در مورد علل و کم وزیاد آن در

جامعه زیاد است و من به تعداد کمی از این عوامل اشاره

کردم اما بنظر من میتوان به این موضوع هم از دو جنبه

متفاوت نگاه کرد یکی فحشا لجام گسیخته و بی قانون

که در این روش تمام ارزشهای انسانی دو طرف نا بود میشود.

/ 0 نظر / 5 بازدید