شوری آش

آقاجان به قربان آن قد رعنایت  بالاخره

آش اینقدر شور شد که...

آنها که میدانند آش شور یعنی چی

و چه کسی به شوری آش اشاره کرده

به بقیه هم بگویند

/ 0 نظر / 43 بازدید