پیام تاریخ

در روزهای بعد از شورش شنیده میشد که ما 2500سال

شاهان ایران را به زباله دان تاریخ ریختیم

اکنون همان تاریخ و کاملا زنده پیام داده است

زباله دان تاریخ خیلی حقیرتر از آنست که حتی نام

شاهان بزرگ ایران بفاصله یک منظومه کیهانی

در کنارش قرار بگیرد آری زباله دان تاریخ جای کوچکی

است که تنها جای سه یا چهار نفر از حکام منفور

این سرزمین را دارد

/ 0 نظر / 43 بازدید