شکاف

مسلم است که بین جامعه ونظام شکاف ایجاد شده

مردم اینروزها علیه لاریجانی شعار میدهندو شعارهای

تند دیگر.البته لازمست که مردم هشیاری خود را حفظ

کنند.در این کشمکشها تعدادی شناسائی و دستگیر میشوند

و دوباره ناگهان متوجه میشویم که راه بجائی نبرده ایم

تا زود است چاره ائی برای این معضل بیندیشید

پیشنهاد میکنم افرادی که بنوعی مردم را تهییج میکنند

سریع صحنه را ترک کنند و یا ترتیبی بدهند که

شناسائی نشوند

/ 0 نظر / 43 بازدید