عامل مهم

یکی از دلایلی که گروه تروریستی را در حمله امروز اهواز

موفق کرد ضعف سازمانهای اطلاعاتی بود

دلیل اینکه اطلاعات کافی و لازم بدست نیامده اینست

که مردم دیگر مثل قبل با سازمانهای اطلاعاتی همبستگی

ندارند که در این صورت قسمت عمده موفقیت سازمان

تحت تاثیر قرار میگیرد و همچنین بدست آوردن اطلاعات

غیر از راه مردمی بسیار پر هزینه و مخاطره آمیز است

اگر نظام این منبع عظیم اطلاعاتی را از دست بدهد باید

نسبت به ترمیم روشها و اتخاذ تدابیر جدید جهت جذب

مردم و همراه کردن آنها بکار گیرد .این عمل به این سادگی

هم نیست و قسمتهای زیادی از نظام هم درگیر جذب

مردم وهمراه کردن مردم میشوند. بهر حال بنظر من این حفره بزرگ

باید مد نظر قرار گیرد

/ 0 نظر / 22 بازدید