حماقت

از راننده ائی که پشت فرمان  ماشین در حال حرکت

با موبایل صحبت میکرد پرسیدم

از تو احمق تر و بی رحمتر راننده ائی وجود دارد؟

گفت آری

راننده خودروئی که زمانی که میخواهد به سمت

چپ به پیچد ماشین خود را به منتها الیه سمت

راست می برد!!!!

/ 0 نظر / 43 بازدید