باران

ای خدای مهربان برای ما باران بباران از بدی های حکومت

ما  آگاهیم مرحمت فرما و به گناه کسانی که با نام تو

ما را برهنه و فقیر کرده اند رحمت خود را از ما مگیر.

تو منشا رحمت و برکتی از سرزمین ما رحمت خود را دریغ

مکن کمک کن تا ما بتوانیم ریشه فساد و دروغ را از سرزمین

خود بکنیم. خداوندا آنان که بنام تو و بدروغ برای تو ما را

میازارند سزائی مناسب بده و ما را از نعمت باران  برخوردار فرما

آمین

/ 0 نظر / 45 بازدید