روایت جنگ

در دوران جنگ یک داستانی یک شبه انتشار پیدا کرد

داستان کودکی که نارنجک بخودش بسته و خود را زیر

تانک دشمن انداخته است

من تا امروز به موردی برنخورده ام که کسی بگوید

این اتفاق چگونه رخ داد و راویان آن چه کسانی بودند

میدانید چرا نباید این سئوالات را پرسید چون اگر کسی

اینقدر عقل داشته باشد که  در این داستان به نقاط ابهام

زیادی برسد حتما با خود خواهد گفت اینکه یک اتفاق در

زمان حال بود اینطور با دروغ بخورد مردم دادند چگونه

داستان های گوناگون محرم پس از هزار و سیصد سال

نباید پر از ابهام و دروغ باشد

/ 0 نظر / 41 بازدید