امپراطوری مذهبی1

در ابتدای امر توجه میکنیم به اینکه آیا شرایط

بین المللی ظهور چنین امپراطوری را فراهم کرده است

یا خیر

بحرانهای گوناگون که کل کشورهای دنیا را به نحوی درگیر کرده

به اضافه همین تفکر مذهبی و تغییر جهت جنگ سرد

و ظهور غول اقتصادی چین و تولید سرشار نفت عربستان

و چند عامل دیگر شرایط مناسبی جهت تشکیل امپراطوری

مذهبی است

بیش از 50 سال قبل طرحی از طرف امریکا تنظیم شده بود

بنام هلال خضیب(هلال سبز) که قرار بود کشورهای اسلامی

از شمال افریقا تا مرز هند و چین با هم تشکیل جبهه ای

بدهند در مقابل کمونیست شوروی.با فرو پاشی شوروی

شاید به ظاهر امریکا از ادامه تشکیل هلال خضیب منصرف

شد اما روسیه و همچنین امریکا در پی تشکیل مجدد

این هلال افتادند اما هدف تغییر کرده بود اینبار هلال

شیعه در برابر سنی ها مورد نظر قرار گرفت و طی جنگ

8ساله ایران پیروز شد در صورتیکه صدام پیروز میشد

امپراطوری مذهبی با مرکزیت عراق تشکیل میشد

اما اکنون مرکزیت امپراطوری ایران است

/ 0 نظر / 44 بازدید