به بهانه 22مهر

در این روز بزرگ بانوی ایران متولد شدند. هنوز شخصیت و ابهت

دست نیافتنی دارد و چه دردناک از خدماتش به ایران سخن

میگوید اما

در سال 57 که فاحشه گی مثل امروز یک شغل و محل درد آمد

برای زنان نبود به او تهمت خیانت زدند. در آن زمان که زنان و دختران

سران مملکت به جلال و شکوهش می نازیدند و مثل امروز

جاسوسی درخانواده بزرگان  رایج نبود به او تهمت جاسوسی زدند

و چه نابود مردمانی که بیوفائی کردند و نتیجه آن،  تورم در فاحشه گی

و دزد و معتاد و جاسوس و....شد. یادمان باشد

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد با انقلاب

حتی اگر اسباب بزرگی همه آماده شود

/ 0 نظر / 46 بازدید