سرفصل تفاوت

خوبست نظام بجای اینکه حجاب را تیتر و سر فصل

تفاوت ایران با سایر نقاط جهان قرار دهد اینکار را

بکند

آنقدر به بندگان خدا ارزش بدهد.آنقدر در نظم و

قانون جدیت بخرج بدهد و آنقدر قوه قضائیه خوبی

تدارک ببیند تا مردم جهان حسرت  زندگی ایرانیان

را بخورند

/ 0 نظر / 42 بازدید