به کجا چنین شتابان

سرخیابان محله ما یک بیابان است که قسمتی از آنرا

با آسفالت کردن به یک حسینیه اختصاص داده اند

امروز که از آنجا رد میشدم دیدم سه چهار جوان 17

-18 ساله برای برپائی این حسینیه جمع شده بودند

مشغول کشیدن غلیان در محوطه باز هستند

واقعا ما داریم به کجا میرویم .جوانان شایسته و نیکو

کار ما چرا تن به اینگونه امور نمی دهند

/ 0 نظر / 35 بازدید