ترس از بیدینی

در صد بالائی از مردم از حکومت دل خوشی ندارند ولی در عین حال از


روی کار آمدن یک حکومت غیر دینی هم راضی نیستند .اخیرا مخالفین


ج.ا نسبت به اعتقادات و باورهای مذهبی حکومت ومردم انتقادهای زیادی


میکنند .این عمل نمی تواند مورد پسند مردم باشد و حتی بلعکس آنها را


بیشتر بسمت حکومت سوق میدهد .حتی گمان این میرود که خود حکومت


نسبت به راه اندازی چنین حرکاتی دست داشته باشد .بهر حال مردم ایران


حالا حالا آمادگی پذیرش یک حکومت دینی و یا حتی یک حکومت معمولی


را ندارد .

/ 0 نظر / 45 بازدید