جهت گیری

در این دوره بحرانی که ما زندگی میکنیم هر انسانی باید با

فکری سنجیده و با عزمی جزم وضع مشخصی در دو جبهه متمایز جهانی که

بوجود آمده است بگیرد.فقط در دوره های آرام و متعادل است که فرد

حق دارد به انزوا پناه ببرد و جز به آسایش خود و روابط خود با مردم دیگر

نیندیشد.لیکن در این روزها چنین انزوائی خود پسندانه و چنین آسایش

طلبی بیعاری و بیدردی بسیار زشتی است

 


/ 0 نظر / 30 بازدید