سوم شخص

این سوم شخص که ظاهرا چندانهم غایب نیست چه کسی است

که میتواند در عرض یک هفته قیمت دلار را سه برابر کند و چرخ

و چنبیل مملکت را بهم بریزد و سردمداران فقط از آدرس او

کردند ورفتندو میکنندو می خرندو خریدندو میزنندو میخورند را

بلد هستند آیا واقعا ایران جن دارد که میتوانند اینهمه کار عجیب

و غریب را انجام دهند و هیچ نشانه ائی از خود باقی نگذارند

بنظ من اگر جن هم بودند در کشور جنگیر زیاد داریم چرا آنها

در اینمورد کاری نمی کنند تا ملت کمی فقط کمی بیاسایند

/ 0 نظر / 33 بازدید