در آینده

فقط به یک دلیل میگویم ایران در پایان ریاست

جمهوری دانلد ترامپ قوی تر خشن تر و امنیتی تر

خواهد شد

اما دلیل

این نقش جهانی است که توسط ابر قدرتها برای

ایران تعیین شده و تا اینجا واقعا ایران نقش

خود را بدرستی بازی کرده

ضمنا مردم در این نمایش هیچ نقشی نداشته و ندارند

و نخواهند داشت

/ 0 نظر / 43 بازدید