تجربه-عرف12/7

 ادامه مطلب....

در سایر موارد هم در جشنها و مراسم خاصِ سالیانه، به روشهایی برای

انتخاب دختر، توسط پسر و یا انتخاب پسر، توسط دختر بر میخوریم.

این مسائل، بیانگرِ محدودیت در روابط بوده و دایره علاقه معمولا از

قبیله خارج، نمی شده است. و اگر احیانا علاقه ایی بین دو نفر از قبائل

مختلف بوجود می آمد، مشکلات و سختی های زیادی، بهمراه داشت.

بعد از ازدواج، بمنظور تامین نیرویِ کار و داشتن نیروهای رزمندهِ

بیشتر، زنها، پشت هم بچه میاوردند. و علیرغم سطحِ پائین بهداشت

و کمی غذا، بازهم تعداد فرزندان در خانواده ها ،زیاد بود. در قبائل

بخصوص در قبائل باستانی، دین ومذهب، زیاد معنی نداشت. و رسوم

قبیله ایی جای همه نیازهای ماورائی را، گرفته بود. شاید در بعضی

قبائل توتم و یا بت خاصِ آن قبیله، هم وجود داشت. که معمولا با

توتم و بتِ قبیله مجاور، تفاوت داشت. عرفِ دائم و پایداری، در

 قبائل، جاری نبود و شاید با نظر رئیس قبیله در هر دوره،

 تغییراتی در راه و روش و عرف جامعه ،ایجاد میشده ولی قاعدتا،

 همه قبیله، پاسدارآئین ها و روشها و عرف جاری در قبیله خود،

 بودند. و حتی بر سراجرای این روشها و نگهداری قبیله، بارها

جنگ هم، میکردند. با توجه به پراکندگی قبائل، بخصوص

درعربستان تاریخِ مکتوب و یادمانهای زیادی از آنها، باقی

 نمانده است.در قبائل سرخ پوستی هم، آئین های

پرستش و قواعد عرفی، توسطِ جادوگران، پاسداری میشده و در هر

قومیتی هم آئین ها ،متفاوت بوده است. در قبائل آفریقائی جنگجوترین

افراد تا همین اواخر، زندگی میکردند که آئین ها و روشهای گاه

وحشتناک، در مورد خود و زنان قبیله داشتند و در هندوستان هم

تا همین اواخر، بعضی از نحله های مذهبی زنان را بعد از مرگ

شوهر، می کشتند. عادات و عرف و روشهای قبیله ایی، کم کم

با ظهورِ تمدنها و گسترش شهر نشینی و مشخص شدن مرز

کشورها، رو به ضعف و نابودی رفتند ولی تعداد محدودی از

آنها، همچنان با تغییراتی وجود دارند. مثلا در ایران، ختنه دختران

در کردستان و فروختن دختران در غرب و جنوب شرقی ایران

و ازدواج قبیله ائی در خوزستان، هم چنان جریان دارد. پختن

نذری ها و گردهم آئی های زنانه و داشتن زیور آلات و آویختن

طلا و گرد آوری طلا و نقره از ترس روز مبادا ،هم یادگار باورهای

قبیله ایی است. هنوز هم در عشایر ایران و حتی اروپا راه و رسم

قبیله ایی در زندگی آنها ،کاملا قابل تشخیص است. و در این مورد

کولیها ی یونان و اسپانیا و استان خراسان، قابل ذکر هستند.

همچنین تعدادی از مردم، در امریکا از تمدن و شهر نشینی فرار

کرده و راه و رسمِ جدیدی در زندگی قبیله ایی، بوجود آورده اند

بهر صورت روابط زن ومرد، در قبیله بمقدارِ زیادی با این، روابط

در تمدن شهر نشینی ،متفاوت بوده و تقریبا حق مشخصی برای

زنان ومردان قبیله ایی، تعریف نشده وآنها به داشتن آداب و سنن

قبیله ایی خود عادت کرده و پذیرفته اند .

....ادامه دارد


/ 0 نظر / 7 بازدید