تجربه-عرف12/2

:عامل دوم

جنسِ مخالف، است.درزمانِ تقریبا قدیم ، نمی گفتند جنس مخالف .

بلکه میگفتند زن، ولی من تصمیم دارم. تاثیرِ جنسِ مخالف، در

روابط را، تحلیل کنم .از هر دو جنس

برای تعمق در مسئله، لازم است که بصورتِ طبیعی، دو جنس

را در نظر، بگیریم. و تعریف کنیم .یعنی جنسِ ماده و جنس نر.

در نظام طبیعت، کشش از جانب جنسِ ماده ،است. ومیدانیم که

 گرده های نرِ گلها،چگونه سرگردانند. تا شاید کلالهِ گلی، بیابند و

 همینطورکه یک تخمک، میتواند اسپرمها را، بطرف خود، بکشد

هر جنس ماده نیز، میتواند جنس نررا بطرف خود، بکشد. به این

فرایند میگویند( شیموتاکتیسمِ منفی.) و این در حقیقت، خاصیت

شیمیائیِ جنسِ ماده، است. که جنس نررا بطرف خود، جذب میکند.

جنس نر، تا حدودِ زیادی، مقهورِ نظامِ طبیعتِ خود، است. و لازم نیست

که جنس ماده زیاد هم، بخود زحمتِ جذب کردن، بدهد .نرها خودبخود

جذبِ جنسِ ماده میشوند .در این راه، بازهم بحکمِ طبیعت، جنس

نر، اقدام به کارهایی میکند، تا بیشتر، مورد توجهِ جنس ماده، قرار

بگیرد.(در تمام طبیعت)، خودنمائی و قدرت نمائیِ جنس نر و یا

حرکات زیبای رقص ویا آشیانه سازی و امثالهم، از کارهایی است

که جنس نر، برای جلب توجه و نهایتا، تسلیم شدنِ جنس ماده ،

انجام میدهد.در میانِ آدمی زادگان، علاوه بر اقدامات طبیعیِ

پیش گفته،( با کمی تغییر) ،داشتنِ ثروت و نمایش آن و خرج کردن

برای زن هم، اضافه شده است.ودر این جاست که ،متوجه میشویم

 یکی از دلایل علاقه به ثروت در حقیقت، بخاطر جلب توجه

زن، است. و در واقع بدست آوردنِ عاملِ اول(ثروت) ، در این مورد،

 بواسطه نیاز برای ، رسیدن به عاملِ دوم، است

زندگی اجتماعی ،روشهای عرفی و عاداتِ قبیله ایی و بالاخره

تفکرِ آدمیان و مذهب واخیرا تمدن ، سبب شد. که نوع و شکل و

 انگیزهِ ارتباط، بین دو جنسِ آدمی،ارتقا یابد .لذا، بمقدار زیادی،

 در مقایسه با ارتباطِ ساده بین سایرِ جنسهایِ نر و ماده، تکامل یافته و

 تغییر کرده، است.در عین حال، اصول اولیه و پایه ،ماهیتاً ،همان

اصولِ طبیعی ،است . انسان توانسته، با تفکر و پیشرفتِ فنِ زندگی

و تدوینِ قوانینِ اجتماعی،و رشد اخلاق ، تا حدودِ زیادی، ظاهر و

روکشِ ارتباط بین دو جنس را، تغییر دهد.

 من سعی میکنم در ادامه، به این تغییرات و سایر پارامترها،

 در ارتباطِ بینِ مرد و زن و یاد آوری زیبائی های ارتباطِ

 انسانی و لزوم تدوین قوانینِ در خور، مطالبی بنویسم

زندگی اجتماعی:

انسانها اجتماعی ،آفریده شده اند .روشن است. که،زندگی اجتماعی، موجب

تماسهایی بین افراد، میشود. که از جملهِ این تماسها ،میتوان از تماسهای

احساسی ، یاد کرد.در مقالاتِ قبلی، در موردِ بسیاری از روابط

(انسانی ،اجتماعی) یاد کرده ام .لذا در ادامه صرفا به روابط احساسی

می پردازم.

انسانها میتوانند عاشق باشند

انسانها میتوانند همدیگر را، دوست داشته باشند.

انسانها میتوانند. علیرغم داشتن روابط جنسی، نسبت بهم ،احساسی نداشته باشند.

ادامه مطلب....


/ 0 نظر / 6 بازدید