امپراطوری مذهبی6

در ابتدای تاسیس امپراطوری مذهبی لازمست که

سردمداران انعطاف زیادی در رابطه با قدرتهای بزرگ

جهانی داشته و مراتب هماهنگی و یا بهتر(نوکری)

خود را ثابت کرده باشندو به موازات این انعطاف پذیری

خارجی نسبت به داخل و بخصوص دگر اندیشان

سخت گیری مرگ آور در نهایت قساوت واجب است

حکومت ما در حال حاضر علیرغم ادعای مذهبی بودن

و داشتن نهاد امر به معروف و نهی از منکر و پایبندی

آتشین به مذهب با حکومت روسیه که اساسا خدائی

را قبول ندارند تا حد  پدر خواندگی روسیه هماهنگ

است و این مورد جزو عجایب روزگار بحساب میاید اگر

ما از ارتباط تنگاتنگ سران جمهوری از سالها پیش با

روسیه بگذریم.

بهر صورت قدرت تا حد دیوانگی شیرین است و بخصوص

اینکه بتوانیم در خواب و رویا هم نشانه های قدرت بزرگتری

را تجربه کنیم . امپراطوری مذهبی عجب قدرتی خواهد

شد بخصوص زمانیکه یک ملت زبان بسته نتواند از حق

خودش دفاع کند و در مقابل تاراج منابعش فقط نظاره گر

باشد

/ 0 نظر / 44 بازدید