تمدن اسلامی7

یکی از موانع جدی و یا بحرانهای پیش روی ایجاد

تمدن اسلامی بحران ریاست و مدیریت کلان است

تمام فرق اسلامی داعیه ریاست بر دین را دارند و

در پاره ائی موارد حتی وجود فرقه و نحله دیگر را

بر نمی تابند و حکم قتل و هدم میدهند. هر فرقه

دوست دارد که محوریت داشته و سرمایه های کل

دنیای اسلام بمصرف طرز تفکر ایشان برسد

ایجاد یک تمدن با سند بالا دستی ممکن نیست و

سیاست مداران و بزرگان قوم باید در زمینه ها و

بسترهای اولیه سرمایه گزاری دراز مدت بکنند تا

شاید بتواند این سرمایه گذاریها افکار جدید و سازگارتری

را بوجود آورد .در حال حاضر توصیه میکنم که یک

قرارداد عدم تعرض بین کلیه فرق اسلامی منعقد

گردد و بطور کلی رویای تمدن اسلامی به فراموشی

سپرده شود.من نمی گویم نشود حرف من اینست

مسلمانان نمی توانند تمدن ایجاد کنند

/ 0 نظر / 40 بازدید