کجای کاریم؟

بی تعارف- شب زلزله مشخص کرد که چقدر مردم ما خودخواه

نادان-ترسو- و وحشتناکند

زلزله بهترین فرصت بود تا سازمانهای مسئول مثل آتش نشانی

و اورژانس و...نیروهای خود را به خیابانها میریختند و قدر این

حادثه کم خطر را میدانستند . مردم مثل بز هائی که گرگ

دیده اند هراسان به خیابانها ریختند حالا اگر مسئله از این

جدیتر بود و مردمی نیازمند کمک بودند واقعا نیروهای مسئول

چگونه میخواستند خود را برسانند. اگر جان شما برایتان عزیز است

چرا نباید جان دیگران برایشان عزیز باشد حالا اگر صدا و سیما میلی

فیلمهای آن شب را پخش کند متوجه خواهیم شد که چه رفتار

شرم آوری داشته ایم

/ 0 نظر / 44 بازدید