سئوال

لطفا فکر کن و حتما راستشو بگو

اگه 20 سال برگردیم همانطور باز عاشقی

باز با شیدائی به روزگار نگاه میکنی و معطل

یک خبری؟

چقدر دوست داشتنی بودی آیا بازهم میخواهی

ترا همانطور دوست داشته باشه؟

/ 0 نظر / 41 بازدید