عشق پناه است

هر روز که از عمر میگذرد چه با خوبی چه با بدی

دیگر تکرار نمی شود.بیشتر اوقات انسان بی توجه

به گذر عمر و اینکه باید برای هر روز رفته توشه ائی

ذخیره کرده باشد حیران به ذخیره دیگران از کوچکی

بنه خود شکایت میکند.

عشق بهترین و پایا ترین ذخیره و پناه انسان است

با مهربانی بیندیشید

/ 0 نظر / 43 بازدید