تمدن اسلامی 12

قوانین مانند سلسه اعصاب یک ارگان زنده عمل میکنند

تا کنون هیچ قانونی در جهت تمدن اسلامی مشاهده

نشده ضمن اینکه قانون به تنهائی نمی تواند متضمن

بوجود آمدن چیزی بشود.قوانین موجود نیز بسیار نارسا

و گاهی کاملا متناقض هستندو قوانین فقهی و شرعی

نیز علاوه بر ناکار آمدی در این زمینه هنوز کشف و عنوان

نشده اند. حالا با توجه به بی تجربگی مسئولین در امر

تمدن اسلامی و نبود هر گونه زمینه و بستر مناسب در

این مورد و فقدان قوانین و راه کارهای شایسته

آیا طرح تمدن اسلامی یک خیال خام و یک فرار بجلو

مسئولین نیست؟؟

/ 0 نظر / 46 بازدید