امپراطوری مذهبی3

یکی از مهمترین اصول امپراطوری قدرت کنترل جامعه

است .در امپراطوری مذهبی ایران اتفاقا این مهم بسیار

ساده در حال اجراست

نیمی از جامعه بصورت واضح و روشن به بهانه ساده ترین

موضوع یعنی نوع پوشش تحت شدیدترین کنترل قرار دارد

بهانه ها و موضوعات زیادی برای کنترل زنان موجود است

که در حال حاضر مسئله حجاب از روشن ترین آن است

مردان جامعه اصلا و ذاتا متجاوز هستند لیکن به همان

مقداری که وحشیانه بدنبال ناموس دیگران هستند

و شاید بیشتر مواظب ناموس خود هستند . در این میان

تعدادی از زنان باطرفندهای گوناگون موفق میشوند

حصارها را بشکنند ولی در همان قدمهای اول اسیر

گرگ صفتانی از جنس پدر وبرادر و شوهر خود میشوند

و تا بخواهند بفهمند چه اتفاقی افتاده همه چیز خود را

از دست داده و بهمین دلیل با نابودی خود بر صحت

نظریه غلط کنترل زنان مهر تائید می زنند

در این گونه جوامع که اتفاقا کشورهای تشکیل دهنده

هلال خضیب تماما اینگونه اند نمی توان کار اساسی

در مورد حقوق زنان انجام داد زیرا بموازات خواستن

آزادی برای زنان و بهمان نسبت شاید بیشتر مردان

جامعه در اندیشه دراندن خواهران و مادران و همسران

مردان دیگر هستند

این جامعه بلبشو بهترین بستر و زمینه جهت بوجود آمدن

یک امپراطوری مذهبی خشک و از خود راضی خواهد

بود در این امپراطوری نیمی از جامعه تحت ستم و نظارت

کامل خواهند بود و نیمی دیگر که مردان هستند با تمام

وجود مواظب مردان گرگ صفت جامعه هستند لذا حاکمان

با هر منش و روش بسیار آسان قادر خواهند بود که حکمرانی

کرده و منابع جامعه را تماما بمصرف ادامه حکومت خود برسانند

/ 0 نظر / 45 بازدید