تمدن اسلامی 14

شاعران و نویسندگان و خبر نگاران و رسانه های گروهی

چشم وگوش وقوه ادراک یک جامعه میباشند

برای ایجاد یک تمدن نیاز است که شاعران شجاع خیالپرداز

در سیر و سلوک خود راه های آسمانی را جهت ادامه

پیدا کرده و با بیانی لطیف آنرا منتقل کنند

نویسندگان با کاشتن و آبیاری بذر امید و نشاط و سرخوشی

دل جامعه را به پیشرفت راضی کرده و آنها را در پیمودن

راه همراهی کنند

خبرنگاران ایستادن حرکت و نقاط ضعف جامعه را دیده وفریاد

کنند و همیشه بعنوان چراغ قرمز مردم در برابر حکومت

و یا حداقل قسمتی از حکومت که را ه خطا می پیماید

بیایستد

حالا ما با شاعران مدیحه سرا و نویسندگان ترسو و خبرنگارانی

در بند و سانسور مواجهیم

این خواب و کابوس تمدن اسلامی در این شرایط به مرگ

منتهی میشود ولی هرگز به چرت تحقق چنین کابوسی هم

نمی رسد

 

/ 0 نظر / 45 بازدید