افکار توده مردم

تصور اینکه ما بتوانیم افکار ملیونها انسان را عوض کنیم بسیار دور از

منطق است و هرجریان  و یا جمعیتی و یا فردی بدنبال عوض کردن راه و

رسم مردم باشد آب

را در هاون میکوبد.اما------ تولید یک اندیشه نو یک فکر

بکر همیشه معجزه کرده است. در قوم بنی اسرائیل پیامبران زیادی

ظهور میکردند که همه اشان پیرو دین ابراهیم و یا موسی بودند و

حرف تازه ائی برای قوم نداشتند بهمین خاطر بیشترشان کشته میشدند

و یا قوم خود راترک میکردند تا عیسی (ع) آمد و حرفهای قبلی را بشکل

جدیدی بیان کرد و بعد هم رسول اکرم  حرفهای نو وجدیدی آورد . عزیزان

من باید ایمان داشته باشیم که حرف نو وراه جدید و صحیح روش

پیشرفتش را پیدا میکند . موفق میشود حتی زمانی که ما

نیستیم .اگر قراره حرفی بزنیم و مقید باشیم که حرفمان حتما در زمان

حیات و زندگی مابه ثمر بنشیند بیهوده میکوشیم .باید سخن درست و

بی نقص را بیان کنیم .در این صورت هر زمان که جامعه راه درست را پیدا

کرد ما پیروز شده ایم حتی اگر صد سال ازمرگمان گذشته باشد

 

/ 0 نظر / 43 بازدید