گروگان

از دور ونزدیک شنیده میشود که نظام حتی به قیمت

از بین رفتن تمامیت ارضی هم دست از سر ملت برنمی دارد

گفته شده که سیاست زمین های سوخته را انتخاب

کرده اند. دوستان ایران باید ضمن محافظت جدی از ایران

کاری کنند تا از از بین رفتن کشور به جد جلوگیری شده

و گروگانگیرها نتوانند آسیبی به ایران برسانند

/ 0 نظر / 31 بازدید