تجربه-عرف12/1

ادامه مطلب....

4- از دوست داشتنِ هیستریکِ فرزندان و همسر و برادر و خواهر

جداً خودداری شود. زیرا گاهی دوست داشتن های افراطی و

هیستریک موجب از دست رفتن ثروت، میشود

5- هیچ کجا برای ثروت شما امن تر از خودتان نیست پس

اختیار اموال خود را، به هیچ دلیلی به غیر از خودتان نسپارید.

6-در دنیای امروز و قوانینِ جاری و مشکلاتِ موجود در قانون،

دیگرحتی به قانون، بعنوان حافظ دارائی خود، اتکا نکنید

7-مهم نیست. شما تا چه اندازه به عقاید خود، مومن هستید. 

ولی هرگز-هرگزبه اشخاص مومن، در مورد ثروت خودتان اعتماد

نکنید. آنها میتوانند با یک روایت و یا حدیث، اموال شما را مثل

آب خوردن، بالا بکشند. بظاهرِ ایمان آنها مطلقاً، اعتماد نکنید

8-ریشه و اصل و نسب در نوع برداشت و بینش و رفتار

انسانها، موثر است در هیچ موردی به افراد بی اصل و

نسب، اعتماد مالی نکنید

9-ممکن است شخصی، در فعالیت اقتصادی خود موفق

شده باشد.و شما هم با اطمینان از سود دهی فعالیت او،

پیشنهاد سرمایه گذاری او را، بپذیرید. ویا حتی خودتان به

او پیشنهادِ شراکت ،بدهید.اگر اینکار را بعد از یکسال

فعالیتِ او انتخاب کرده اید. بسرعت خود را، کنار بکشید.

او در فعالیت خود، در حال از بین رفتن است و جهت

جلب سرمایه شما، خودش را موفق نشان میدهد.

سریعا هشیار شوید.وگرنه سرمایه شما، نابود خواهد شد

10-ربا گیرنده و ربا دهنده هر دو، نابود میشوند. مطمئن باشید

11-اگر به برادر و یا فرزندان خود، برای سرمایه گذاری کمک میکنید

چشمداشت بر گشت پول و یا دریافت سود نداشته

باشید .پول شما پریده

12-زیاد با اطرافیان، در مورد فعالیتهای اقتصادی گفتگو نکنید- اگر

قصد سرمایه گذاری دارید. میتوانید با افرادِ متخصص

خارج از دایره دوستان وفامیل، مشورت کنید .قبول هزینه

مشورت شما را از نابودی نجات میدهد . دنبال مشورت

ارزان و مجانی نباشید

با گفتگوی شما از اقتصاد با اطرافیان، دیگ طمع آنها را

بجوش خواهید آورد. و حتما آنها، برای بیرون آوردنِ

ثروت از دست شما،طرفندی میزنند

13-در ایران بهترین سرمایه گذاری مِلک است

14-پول و ثروت اسید، نیست . که دست شما را، بسوزاند.

لذا سعی نکنید دستان خود را به طمع بدست آوردن نوع

دیگری از ثروت (که آنهم مثل اسید عمل میکند)خالی کنید

15- بزرگترین دشمنِ مال و ثروتِ شما، خودتان هستید.

خواب درست و داشتن آرامش و تحملِ ثروت، شما را، از

آفات زیادی ،حفظ میکند

امید وارم با دقت و ظرفیت کافی، در کنار خانواده خود،

ثروتمند و برخودارزندگی موفقی داشته باشید.


/ 0 نظر / 6 بازدید