فقط مردم ایران

موضع گیری ترامپ هرچه میخواهد باشد .سخنان مایک پمپئو

هر لاطائلاتی که هست و پیامهای اسرائیلی ها و اعراب و بطور

کلی تمام کسانی که بنوعی خود را مخالف ج.ا نشان میدهند

سخنان آقای روحانی و پیان محسن رضائی و کلا کسانی که در

ایران بر علیه غرب حرف میزنند

هدف از تمام این نمایشات ملت مظلوم ایران است سخنان امریکا

در جهت افزایش ظرفیت مردم برای پذیرش نامدیریتی های نظام

بوده و یک روکش است

جهت حرکت وموضعگیری امریکا و حکومت ایران یکی است وآن

هدف مشترک هم نابودی کامل این نسل از مردم ایران است که

سعی دارد آزاد باشد .نخیر منافع ابر قدرتها و در راس آن امریکا

و در آخر صف روسیه هرگز اجازه سر برآوردن به مردم ایران نخواهد

داد.داستان برای اثبات این موضوع زیاد است و مدارک زیادی هم

قابل ارائه میباشد

حکومت ایران همجهت و همسو با غارتگران همچنان مصمم به نابودی

مردم هستند و امیدوارم کسانی باشند که در این غوغای ظاهری

به کنه وعمق مطلب آگاه باشند.

نمونه ائی از همسوئی ج.ا با امریکا گران کردن دلار

/ 0 نظر / 41 بازدید